सम्पत्ति विवरण बुझाउन तोकिएको निकाय र सम्पत्ति विवरण फारम सम्बन्धमा प्रकाशित नेपाल राजपत्र(खण्ड ६८, अतिरिक्ताङ्क ११, मिति २०७५।०३।२०)

सम्बन्धित कागजात डाउनलोड गर्नुहोस
3.59 MB (pdf)
मिति : २०७६/०४/०१

सम्पत्ति विवरण बुझाउन तोकिएको निकाय र सम्पत्ति विवरण फारम सम्बन्धमा प्रकाशित नेपाल राजपत्र(खण्ड ६८, अतिरिक्ताङ्क ११, मिति २०७५।०३।२०)