प्रधानमन्त्रीको अवलोकन भ्रमण

मिति :

वार्षिक उत्सब - प्रधानमन्त्रीको अवलोकन भ्रमण