दशौं वार्षिक उत्सब - प्रधानमन्त्रीको अवलोकन भ्रमण

मिति : 2069

दशौं वार्षिक उत्सब - प्रधानमन्त्रीको अवलोकन भ्रमण